Kategorie
AKTUALNOŚCI

Nie Zmarnuj Swojego Życia: Raperzy Ambasadorami ŚDM

Fundacja „Edukacja z Wartościami” – NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA
Rymcerze (Bęsiu i Dj Yonas) zostali Ambasadorami Światowych Dni Młodzieży!

1381264_10151907098041075_1265521045_nBęsiu (Łukasz Bęś) i Dj Yonas (Jonatan Blank) tworzący skład RYM­cerze prowadzą ogólnopolski pro­jekt „Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia”. Jest on skierowany do młodzieży od 12 do 19 r.ż.   Raperzy przekazują młodym ludziom w swoim rapie wartości uni­w­er­salne, chrześ­ci­jańskie i wskazują drogę lep­szego życia!

W lat­ach 2013–2015 Bęsiu i Dj Yonas dotarli do ponad 160 tysięcy młodych ludzi w 265 szkołach w Polsce i za granicą. Ostrzegali uczniów przed próbowaniem używek, zachęcali do bycia sobą i rozwi­ja­nia swoich pasji. To wielki sukces!

 

 

11214117_10153563239721075_6900493412991337870_n1

 Rap­erzy prowadzą spotka­nia z ucz­ni­ami i zachę­cają: „Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia”!
Współczesna młodzież jest pogu­biona, a bez właś­ci­wych auto­ry­tetów i zasad moral­nych — może zmarnować swoje życie. Pod wpły­wem nieod­powied­niego towarzystwa młodzież coraz częś­ciej i śmielej sięga po uży­wki takie jak papierosy, alko­hol, narko­tyki, „dopalacze”, chcąc zaim­ponować rówieśnikom…

Dostrze­ga­jąc te prob­lemy, z inic­jatywy Apos­tol­skiego Ruchu Wiary, Fundacji „Edukacja z Wartościami” Bęsia i Dj Yonasa, pow­stał pro­jekt, który jest oparty na doświad­czeni­ach walki z nałogami, profilaktyką i koncertem.

Celem pro­jektu jest pro­fi­lak­tyka uza­leżnień, uświadomie­nie zagrożeń związanych z uży­wkami, zmi­ana postawy u młodzieży, zachęce­nie do rozwi­jania zain­tere­sowań, przed­staw­ie­nie wartości

chrześ­ci­jańskich. Raperzy komu­nikują się z młodzieżą bez zadę­cia i patosu, „ich językiem”.

12998717_10153933625536075_1944037268373416788_n„Sam wiele lat  temu byłem w bardzo trud­nej sytu­acji. Odbiłem się od dna. Moje życie zmieniło się o 180 stopni. Teraz chcę mówić o tym młodym ludziom, aby przestrzec ich przed jakimikol­wiek uży­wkami” – Bęsiu

„Stałem na roz­drożu. Z jed­nej strony koledzy i namaw­ianie do uży­wek, z drugiej sport i treningi. Od mało­lata grałem w nogę. Musi­ałem zde­cy­dować: uży­wki i impre­zowanie czy sport i ciężka praca. Wybrałem rozwi­janie swoich tal­en­tów, które dostałem od Boga, czyli piłkę nożną. W trak­cie spotka­ń z młodymi ludźmi zachę­cam ich do rozwi­ja­nia swoich pasji” – Dj Yonas

RYM­cerze mają wielo­let­nie doświad­cze­nie w prowadze­niu spotkań, dzie­le­niu się swoim świadectwem życia oraz gra­niu kon­certów w kraju i za granicą. Od wielu lat zapraszani są na rekolekcje koś­cielne oraz spotka­nia w domach dziecka, ośrod­kach wychowaw­czych, schro­niskach dla nielet­nich, popraw­cza­kach, zakładach karnych, więzieni­ach w całej Polsce.

 

12986929_10153933624916075_2670934516004746866_n

Co obe­j­muje spotkanie?

– skuteczną pro­fi­lak­tykę przez his­to­rie włas­nych zma­gań z uza­leżnieni­ami pod hasłem „Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia”
— dynam­iczne, akty­wne, uświadami­a­jące spotkanie w formie mini-wykładów i hip-hopowej muzyki
— inter­akcje z młodzieżą – konkurs freestyle
— wspar­cie Grona Ped­a­gog­icznego
— pro­mocja muzyki z wartoś­ci­ami chrześ­ci­jańskimi
— pro­mocja uni­w­er­sal­nych wartości w życiu

Zapraszamy na: www.rymcerze.pl
Prosimy o wsparcie projektu.  Możesz zostać Ambasadorem projektu Nie Zmarnuj Swojego Życia!