Statut fundacji

Statut Fundacji „Edukacja z Wartościami”
z dnia 7 listopada 2019 r.
- tekst jednolity

Zmiany

Niniejszy tekst statutu obejmuje zmiany wprowadzone uchwałą Rady Fundatorów z dnia 7 listopada 2019 r. obejmujące do wersji poprzedniej z dnia 16 lipca 2014 r.:

 1. nowe brzmienie § 3 statutu
 2. nowe brzmienie  § 4 statutu
 3. nowe brzmienie  § 9 statutu

 Postanowienia Ogólne
§ 1

Fundacja „Edukacja z Wartościami”, zwana dalej Fundacją działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego, postanowień niniejszego statutu. Fundacja została ustanowiona przez Annę i Jacka Weigl zam. w Warszawie ul. Łukaszczyka 32 oraz Krzysztofa Jędrzejewskiego zam. w Warszawie ul. Nagłowicka 22 zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 26 maja 2014 roku przez Krystiana Soroko, notariusza z Kancelarii Notarialnej Barbary Skoczyńskiej Soroko i Krystiana Soroko w Warszawie, ul. Lądowa 1/3 m. 6, zmienionym w tej samej kancelarii w dniu 4 czerwca 2014 r. oraz 27 czerwca 2014 r.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa. 
 2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw edukacji.
 3. Fundacja jest organizacją chrześcijańską.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 5. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 6. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do innych podmiotów, w tym fundacji.
 7. Fundacja ma prawo używać pieczęci i symboli według wzorów zatwierdzonych przez Radę Fundacji. 
 8. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 3

 1. Celami Fundacji są :
  1. stworzenie i prowadzenie Centrum Edukacji z Wartościami, które zapewni dzieciom, młodzieży oraz dorosłym wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalno-społeczny, artystyczny, fizyczny oraz duchowy oparty o wartości chrześcijańskie.
  2. działalność edukacyjna,
  3. działalność opiekuńczo-wychowawcza,
  4. działalność artystyczna,
  5. działalność kulturalna,
  6. działalność naukowa i popularno-naukowa,
  7. promocja i organizacja wolontariatu,
  8. działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności w zakresie organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym,
  9. działalność poradnicza i terapeutyczna,
  10. działalność w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
  11. działalność charytatywna.
 2. Zmiana celów Fundacji jest możliwa drogą uchwały przyjętej przez członków Rady Fundatorów.

§ 4

Fundacja prowadzi działalność o charakterze niedochodowym. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie, prowadzenie i wspieranie własnych placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, zakładów kształcenia, placówek doskonalenia nauczycieli, szkół wyższych, studiów podyplomowych, edukacji domowej i edukacji poprzez Internet,
 2. pozaszkolne formy kształcenia dzieci i młodzieży, dorosłych, w tym prowadzenie poradnictwa wychowawczego i metodycznego dla nauczycieli i rodziców,
 3. organizowanie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego, diagnostycznego, małżeńskiego, rodzinnego i innych jego form,
 4. promocję i prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu dla osób w różnych kategoriach wiekowych, 
 5. organizację zawodów i innych imprez sportowych oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez inne organizacje sportowe,
 6. organizowanie obozów wypoczynkowych, obozów sportowych, wycieczek krajoznawczych, rajdów, wyjazdów na imprezy sportowe oraz organizowanie festynów, organizowanie i prowadzenie seminariów, konferencji, kongresów, szkoleń, kursów, spotkań, prelekcji, odczytów, wykładów oraz innych przedsięwzięć, w tym poświęconych współczesnym problemom kultury, sztuki, nauki, edukacji, oświaty, poradnictwa, wychowania i turystyki,
 7. organizowanie imprez masowych, koncertów i wystaw,
 8. prowadzenie serwisów internetowych,
 9. działalność konsultacyjną i doradczą,
 10. edukację artystyczną i kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym tworzenie i prowadzenie placówek kulturalnych,
 11. promocję i animację społecznej aktywności kulturalnej, organizację imprez kulturalnych, wypracowywanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze,
 12. animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w szczególności z krajami Unii Europejskiej,
 13. fundowanie stypendiów naukowych i artystycznych,
 14. udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia podmiotom realizującym cele statutowe fundacji w kraju i za granicą, w szczególności placówkom oświatowym 
 15. udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia osobom potrzebującym,
 16. działanie na rzecz integracji osób i środowisk zainteresowanych ideą kształtowania myśli, postaw i zachowań chrześcijańskich w życiu zawodowym oraz w życiu codziennym,
 17. organizację wolontariatu, w tym szkolenie wolontariuszy,
 18. współpracę z organizacjami o podobnych celach działających w kraju i za granicą,
 19. działalność na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego sympatyków Fundacji.

  § 5
 1. Do realizacji Celów Statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników, zawierać umowy cywilno-prawne, jak i współpracować z wszelkimi podmiotami (osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) na dopuszczalnych przez prawo podstawach.
 2. Realizacja Celów Statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, w tym poprzez wspieranie przez Fundację organizacji pożytku publicznego.
 3. Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Majątek i przychody Fundacji

§ 6

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 3.000,- (trzy tysiące) złotych, wymieniony w Akcie Fundacyjnym oraz inne środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
 2. Majątek nabyty w czasie trwania Fundacji obejmuje wszelkie składniki materialne lub niematerialne, takie jak pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości, dobra niematerialne lub prawa, a także know-how, prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa do baz danych) oraz prawa własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe).
 3. Zarząd majątkiem Fundacji sprawuje Zarząd i winien przy tym kierować się Celami Statutowymi Fundacji oraz postanowieniami Statutu oraz innymi aktami wydanymi na jego podstawie.
 4. Nie jest dopuszczalne:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 1. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 2. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 3. nabywanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

  § 7
 1. Rok finansowy Fundacji rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku kalendarzowego i kończy się 31 grudnia roku kalendarzowego.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym także celowe.
 4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej jest przy pomocy rachunkowo wyodrębnionych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności.
 6. Szczegółowe zasady prowadzenia działalności i gospodarki finansowej przez Fundację określi uchwała Zarządu przyjęta za uprzednią zgodą Rady Fundacji.

  § 8
 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów;
  2. środków publicznych pozyskiwanych w drodze dotacji, subwencji, refundacji oraz grantów, w tym środków pieniężnych pozyskanych z funduszy unijnych;
  3. majątku ruchomego i nieruchomego oraz z odsetek od lokat bankowych;
  4. odliczeń podatkowych;
  5. dochodów z praw majątkowych, w tym kapitałów pieniężnych, dywidend lub emisji weksli;
  6. świadczeń pieniężnych na cel społeczny, o których mowa w przepisach prawa cywilnego i przepisach podobnych.
  7. ze zbiórek publicznych;
  8. działalności gospodarczej Fundacji.
 2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznacza się na realizację celów statutowych oraz na pokrycie bieżących kosztów działalności Fundacji, włącznie z jej prowadzeniem i utrzymaniem.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Działalność Gospodarcza

§ 9

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
  1. wynajmowania i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,
 1. wynajmowania i dzierżawy maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
 2. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD 58.1,
 3. sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z,
 4. sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kultura i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.6
 5. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.9
 6. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59,
 7. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych – PKD 60.20.Z 
 1. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych oraz na pokrycie bieżących kosztów działalności Fundacji.

Organy Fundacji

§ 10

 1. Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji, Rada Fundacji, Rada Programowa i Rada Fundatorów.
 2. Możliwe jest tworzenie innych organów Fundacji. Organy te tworzy Rada Fundacji lub Zarząd za zgodą Rady Fundacji.
 3. Pierwszy skład organu, o którym mowa w ust. 2, ustala:
  1. w przypadku, gdy tworzącym organ jest Rada – Rada Fundacji;
  2. w przypadku, gdy tworzącym organ jest Zarząd – Zarząd, za zgodą Rady Fundacji.
 4. Tryb pracy i zasady działania organu, o którym mowa w ust. 2, ustala:
  1.  w przypadku, gdy tworzącym organ jest Rada Fundacji – Rada Fundacji;
  2. w przypadku, gdy tworzącym organ jest Zarząd – Zarząd, za zgodą Rady Fundacji,

a następnie zgłasza do Rady Fundatorów w celu dokonania niezbędnych zmian w Statucie. Organ może podjąć działalność po dokonaniu zmian w Statucie.

Zarząd Fundacji

§ 11

 1. Zarząd składa się od 1 do 5 osób.
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Członkiem Zarządu może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
 4. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 5. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Rady. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 6. W przypadku, gdy w Zarządzie brak jest członków Zarządu, Rada może oddelegować jednego ze swych członków do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu do czasu powołania członków Zarządu. W okresie oddelegowania członkostwo w Radzie Fundacji oddelegowanego członka ulega zawieszeniu.
 7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu sprawowanej funkcji. Wynagrodzenie oraz sposób jego wypłacania ustalany jest przez Radę Fundacji.
 8. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, pracami Zarządu kieruje Prezes wybrany przez Radę Fundacji. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest jego Prezesem.
 9. Zarząd działa według opracowanego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

  § 12
 1. Zarząd Fundacji:
  1. opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji, w tym roczne preliminarze kosztów działalności Fundacji,
  2. składa Radzie Fundacji coroczne sprawozdanie ze swej działalności i działalności Fundacji,
  3. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
  4. przyjmuje dotacje, darowizny, spadki, subwencje, granty i zapisy,
  5. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz za wyniki z działalności finansowej i gospodarczej,
  6. prowadzi działalność gospodarczą Fundacji,
  7. podejmuje decyzje o przystąpieniu do innych podmiotów;
  8. ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenie pracowników Fundacji,
  9. zatwierdza regulaminy przyznawania stypendiów przez Fundację,
  10. uchwala i zmienia  akty założycielskie, statuty i regulaminy placówek ufundowanych przez Fundację,
  11. prowadzi inne sprawy nie zastrzeżone dla Rady Fundacji.
 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków. 
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w siedzibie Fundacji jak i w innym miejscu, a także w drodze elektronicznej (video lub telekonferencja). 
 4. O terminie posiedzenia Zarządu, członkowie Zarządu są powiadamiani minimum 3 dni przed planowanym terminem obrad telefonicznie, faksem bądź drogą mailową.
 5. W posiedzeniach Zarządu mają prawo także uczestniczyć członkowie Rady Fundacji z głosem opiniodawczym lub doradczym.

  § 13
 1. Fundację reprezentuje Prezes Zarządu działający samodzielnie. W przypadku powołania wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.
 2. Następujące czynności wymagają uprzedniej zgody Rady Fundacji:
  1. rozporządzenie majątkiem lub zaciągnięcie zobowiązania, którego jednorazowa wartość przekracza kwotę 50 000 zł, 
  2. w przypadku świadczeń okresowych, rozporządzenie majątkiem lub zaciągnięcie zobowiązania, których łączna wartość w ciągu kolejnych 12 kolejnych miesięcy, poczynając od pierwszego świadczenia, przekracza kwotę 50 000 zł, 
  3. wydatkowanie środków na cele inne niż statutowe,
  4. zawarcie umowy na czas dłuższy niż 36 miesięcy,
  5. zawarcie, zmiana i rozwiązywanie umowy w zakresie (współ)prowadzenia i (współ)organizacji przedszkola, szkoły, gimnazjum, liceum, studiów.

Rada Fundacji

§ 14

 1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym Fundacji odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru.
 2. Rada Fundacji składa się od 3 do 9 członków.
 3. Członkiem Rady Fundacji może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
 4. Członkowie Rady Fundacji :
  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członków Rady Fundacji powołuje Rada Fundatorów na okres trzyletniej kadencji.
 6. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundatorów bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Rady. Rada Fundatorów może odwołać członka Rady Fundacji w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji, odwołania z członkostwa lub śmierci członka Rady Fundacji. 
 8. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

  § 15
 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 1. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
 2. powoływanie i odwoływanie, członków Zarządu Fundacji;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium za okresy roczne;
 4. opiniowanie ustalonej przez Zarząd Fundacji organizacji wewnętrznej Fundacji;
 5. uchwalanie Regulaminu Działania Fundacji;
 6. ustalanie form ewentualnego zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu, Rady Fundacji i Rady Programowej Fundacji;
 7. podejmowanie ostatecznej decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją;
 8. wyrażenie zgody na czynności podejmowane przez Zarząd, o których jest mowa w § 13 ust. 2
 1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
 2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
 3. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji nie rzadziej niż raz w roku.
 4. O terminie posiedzenia Rady Fundacji członkowie Rady są powiadamiani 7 dni przed planowanym terminem obrad telefonicznie, faksem, drogą mailową bądź innych telekomunikacyjnych środków porozumiewania się na odległość.
 5. Obrady prowadzone są przez Przewodniczącego.
 6. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane. Protokół, po sprawdzeniu, jest podpisywany przez prowadzącego.
 7. W posiedzeniu Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień, członkowie Rady Fundatorów, a także inne osoby zaproszone przez członków Rady Fundacji w celach doradczych.
 8. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane drogą pisemną i/lub przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych środków porozumiewania się na odległość (np. e-mail), z wyłączeniem uchwał dotyczących składu osobowego organów Fundacji.
 9. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że Statut przewiduje inaczej, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu jej członków. W przypadku równej liczby głosów oddanych decyduje głos Przewodniczącego.
 10. Na każde posiedzenie Rady Fundacji, Zarząd zobowiązany jest składać Radzie sprawozdanie ze wszystkich, istotnych czynności podjętych przez Fundację w okresie sprawozdawczym.

Rada Programowa Fundacji

§ 16

 1. Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową Fundacji dla zapewnienia konsekwentnej realizacji zadań statutowych Fundacji.
 2. Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczym.
 3. Rada Programowa Fundacji liczy od trzech do dwunastu osób.
 4. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne, które:
  1. wspierają działalność Fundacji,
  2. posiadają bogate doświadczenie na polu zakreślonym celami statutowymi Fundacji,
  3. swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych Fundacji,
 5. Powołanie Rady Programowej Fundacji, powoływanie i odwoływanie jej członków następuje w drodze uchwały Zarządu Fundacji. 
 6. Rada Programowa Fundacji zbiera się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na rok.
 7. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje i organizuje Zarząd.
 8. Zarząd może zostać zobowiązany do zwołania posiedzenia Rady Programowej Fundacji pisemnym wnioskiem, co najmniej trzech osób wchodzących w skład Rady Programowej Fundacji.
 9. Rada Programowa Fundacji ma prawo opiniować bieżącą działalność i program Fundacji. Wnioski i opinie winny być przedstawiane Zarządowi i Radzie Fundacji w formie pisemnej. Nie mają one mocy wiążącej dla władz Fundacji. 

Rada Fundatorów

§ 17

 1. Rada Fundatorów składa się z Fundatorów, którzy ustanowili Fundację.
 2. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej Rada Fundatorów podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów, oddaniu głosów przez co najmniej połowę wszystkich członków Rady Fundatorów.
 3. Fundator może przekazać swoje członkostwo w Radzie Fundatorów innej osobie fizycznej w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem.
 4. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Radzie Fundatorów przechodzą na spadkobierców członka Rady Fundatorów lub inną osobę wskazaną przez Fundatora w testamencie. Spadkobiercy zobowiązani są wskazać jedną osobę, która będzie ich reprezentować w sprawach dotyczących Fundacji i wykonywać uprawnienia członka Rady Fundatorów.

Zmiana Statutu

§ 18

Decyzje w sprawie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Rada Fundatorów w drodze uchwały przyjętej większością dwóch trzecich głosów wszystkich członków Rady Fundatorów.

Wyróżnienia i tytuły honorowe

§ 19

Fundacja może ustanawiać tytuły honorowe, odznaki, medale i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Likwidacja

§ 20

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku trwałego wyczerpania się środków finansowych.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów w drodze uchwały przyjętej większością dwóch trzecich głosów wszystkich członków Rady Fundatorów.
 3. Likwidację prowadzi Likwidator powołany przez Radę Fundatorów.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, w szczególności chrześcijańskim instytucjom oświatowym.